Click Here to show/hide new changes:

Circuit Analysis II (87-1)

  نكات جاري:
 • نمرات كامل شد. ضمنا روز چهارشنبه صبح نمرات ارسال به آموزش مي‌گردد. ميان‌ترمها هم وارد شد. براي اعتراض به نمرات تماس نگیرید. یک Email به farzad.razavi@gmail.com بزنید. عنوان Email این باشد:
  student claim.
  متن Email به صورت زیر باشد:
  شماره دانشجوئی-نام و نام خانوادگی-درس-میان ترم یا پایان‌ترم-شماره سوال.
  ضمنا هیچ موضوعی در مورد دادن نمره اضافی مطرح نکنید، چون در اينصورت به اعتراض هم رسيدگي نخواهد شد و ايميل شما reject خواهد شد. خواهشا دیگر تماس نگیرید.
 • طريقه نمره دادن به صورت روبرو است: هر نمره شامل 3 كروشه است. كروشه آخر مربوط به سؤالات پايان‌ترم است كه 8 نمره متناظر با 8 سؤال در آن قرار دارد. نمره هر سؤال 50 نمره است. كروشه‌هاي قبل از آن نمرات امتحانات كلاسها است. 2 نمره اول، نمرات 2 سؤال مربوط به مباحث قديمي است و 2 نمره دوم، نمرات 2 سؤال دوم مربوط به مبحث جاري است. مثلا نمره
  [(00+00)+(11+25)]+[(33+20)+(40+11)]+[(37+45)+(50+40)]+[22+50+40+14+37+42+32+30]
  يعني اينكه اين شخص در امتحان اول، امتياز 11 نمره از 50 نمره براي سؤال اول 25 نمره از 50 نمره از سؤال دوم آورده است. پس نمره اين شخص 11+25 كه برابر 36 از 100 است. در امتحان دوم، از جبراني امتحان قبلي، 33+20 كه برابر 53 است را گرفته، از 2 سؤال مربوط به مبحث جديد، 40+11 كه برابر 51 است گرفته است. پس از مبحث دوم نمره 51 از 100 را گرفته است. حال بين اين اعداد و اعداد پايان‌ترم مقايسه شده و در هر مبحث، حداكثر را حساب مي‌كنيم. فقط توجه شود كه نمره هر سؤال در پايان‌ترم از 50 حساب مي‌گردد. پس بايد نمرات پايان‌ترم را با ضريب 2 با اين نمرات مقايسه كرد. پس نمره نهائي اين شخص، 53 و 100 از سؤالات اول و دوم است. ضمنا از مباحث بعدي نمرات 80 و 28 و 74 و 84 گرفته است. حال هر كدام از اين نمرات به 100 تقسيم شده و در 3.5 ضرب مي‌گردد. يعني نمرات از 21 نمره حساب مي‌گردد. براي اين درس، براي نمرات اول و دوم، نمرات هفتم و هشتم هم مقايسه شده و حداكثز جاگذاري مي‌شود.
 • قرار بود صفحه فرمولي براي اين درس بدهم و نمونه‌اش را در اينجا بزنم. در زمان طرح سؤالات به اين نتيجه رسيدم كه صفحه فرمول لازم نيست و دانشجويان فرمولها را حفظ كنند.
 • باز هم ارفاق. افراديكه نمي‌خواهند در پايان‌ترم مدار I امتحان دهند، مي‌توانند به جاي 2 سؤال مربوط به مدار II، يك سؤال اضافه از لاپلاس و يك سؤال اضافه از دوقطبي‌ها امتحان دهند. پس با اين ترتيب امتحان 8 سؤال است كه بايد 6 سؤال جواب داده شود.
 • آخرين تصميم (بخاطر در نظر گرفتن نظر دانشجويان مبتني بر در نظر گرفتن نمرات قبلي) قرار شد همان روش قديم باشد، فقط با اين تغيير كه بعد از اين امتحاني گرفته نشود. پس در واقع يك امتحان پايان ترم مشتمل بر 6 سؤال گرفته مي‌شود. اين 6 سؤال از 6 مبحث مختلف درس از ابتدا تا انتها است. شخصي مي‌تواند كل نمره را براي پايان‌ترم بگذارد و 6 سؤال را جواب دهد و نمره كامل بگيرد. ولي اگر كسي امتحانات قبلي را داده باشد، مي‌تواند سؤال مربوط به آن بخش را جواب ندهد و از همان نمره مربوط به سؤالاتي كه امتحان داده است استفاده كند. دسته‌بندي سؤالات در قسمت مباحث قرار دارد. اين دسته‌بندي نشان مي‌دهد كه در پايان‌ترم سؤالات از كدام مباحث مي‌آيد. توجه شود كه ديگر امتحان ميان‌ترمي در كار نيست. نكته ديگر اينكه هر شخصي مي‌تواند سؤالات مربوط به پايان‌ترم را كلا جواب دهد و حداكثر اين امتحان و نمرات قبلي در نظر گرفته مي‌شود. ضمنا سؤالات در حد مراجع اعلام شده است و دقيقا آن سؤالات نيست. اين مراجع براي اين درس، سؤالات كارشناسي ارشد است (كمي تغييرات دارد). ضمنا صفحه فرمولي در امتحان داده مي‌شود.
 • نمرات بدين صورت است كه در هر پرانتز دو عدد وارد شده است كه اولي امتياز سؤال اول و دومي امتياز سؤال دوم است.
 • لطفا برای دیدن روش نمره دادن اینجا کلیک کنید. ضمنا در همين صفحه اطلاعات كاملي درباره ارشد و دكتري و دانشگاه و... مي‌توانيد بخوانيد.
 • براي گرفتن فايلهاي صورت سؤالات كنكور سالهاي 1384 تا 1387 روي سال مربوطه كليك كنيد: 1384 1385 1386 1387 .
 • مرجع براي اين درس كتاب "تحليل مدارهاي الكتريكي" نوشته "دكتر جبه‌دار" انتشارات "دانشگاه تهران" است.
 • جلسات كلاس و سؤالهاي اين درس در بخش كارشناسي ارشد و كتاب مرجع شرح زير است:
موضوع مدارهاي DC مدارهاي AC حالت گذرا قوانين شبكه گراف
KVL KCL تركيب KVL KCL تركيب KVL KCL تركيب تونن نورتن غيرخطي توان و توان حداكثر گراف ساده و استاندارد‌سازي حلقه‌ها و كات‌ستها درخت و حلقه‌ها و كات‌ستهاي اساسي- KVL و KCL به كمك گراف-تلگان
جلسات 06/30 07/06 تزويج-OpAmp 07/13 07/20 07/27 08/11 08/18 08/25
امتحانات مبحث 1 مبحث 2 مبحث 3
1367 46 32 33 41 42 43 44 45 36 35 38 37 31
1368 21 23 24 22 26 32 34 25 33 35
1369 37 21 23 24 25 26 35 38 39 28 22 33 27
1370 23 22 39 21 25 24
1371 36 21 22 24 25 27 30 33 35 28
1372 26 27 29 24 33 28 30 22
1373 23 26 31 28 39 22 25 21 24 40
1374 21 25 32 24 29 22 27 26 23 30 38
1375 21 22 28 26 27 34 28 23 24 25 32 29
1376 21 22 25 30 24 26 27 29 23 34
1377 31 30 33 34 25 21 24 32 23 36 22 35
1378 25 27 30 31 21 22 29 34 28 33 36
1379 23 21 30 24 26 28 27 25 31 32 34
1380 21 30 32 23 27 22 24 31 25 35 28
1381 21 25 23 28 22 27 29 32 33 26 37
1382 28 34 25 22 31 26 27 21 23 34 33 29
1383 21 22 24 26 25 37 28 29 22 31 33
1384 23 24 32 26 25 21 129 28 27 34 39 40
1385 24 22 27 29 28 23 25 32
1386 49 51 50 53 58 61 46 47 54
1387 48 49 51 46 47 54 50 52 53 60

موضوع لاپلاس معادلات حالت فركانس طبيعي دوقطبي
تبديل فوريه تبديل لاپلاس كانولوشن پايداري نوشتن معادله حالت حل معادله حالت نوشتن دوقطبي تبديل دوقطبي‌ها به يكديگر نوشتن دوقطبي جديد هم‌پاسخي و تلگان
جلسات 09/02 09/09 09/16 09/23 10/07 10/14
امتحانات مبحث 4 مبحث 5 مبحث 6
1367 49 48 50 60 52 53 54 39 34 47 57 55 56 58 59 60
1368 27 28 29 30 31 38 39 40
1369 29 30 39 36 31 34
1370 26 31 33 40 25 38 28 29 30 30 32 36 37 34
1371 26 32 34 39 23 31 27 38 40
1372 34 31 37 21 23 35 36 38 39 40
1373 33 34 32 35 36 37 38
1374 28 31 35 40 34 37 39 36
1375 35 39 33 30 36 37 38 40
1376 35 33 36 38 39 40 37
1377 27 29 37 28 36 38 39 40
1378 24 38 37 26 23 40 39
1379 33 37 38 35 36 40 39
1380 26 34 37 39 33 36 40 38
1381 38 24 30 35 36 39
1382 38 35 30 39 36 37 40
1383 40 39 34 35 38 32
1384 30 22 33 36 38 35
1385 34 35 36 38 39 40
1386 60 59 52 48 55 56 57
1387 56 55 57 59 58

Circuit Analysis II (87-1)
RowNameFamilyIDFinal Grade
1850363814 11.25
285110043010
38402708312
486090391516.5
5851100432 15.75
6851087028 16.25
7851100433 12
885110043417
10860903901 14.25
11860903925 15.5
1285110044710
15851100463 17
16851100464 10.25
178506848829.75
18851087061 13.75
198131672710.75
2085363621 15.5
2184947771 17
22851027768 12
23824695269.75
24850363756 16
25848201116.75
2784946204 17.25
28850363404 19
29860903914 19
3084259932 11.25
3183305981 12
32851087083 17.75
3382321180 12.5
358340788420
37850684907 18.5
3884034182 10.75
4085102774910
41851080090 11.75
42851087095 16
43851100499 15.75
44850363396 13.75
45850363602 13
4685068480520
4782321086 15
48851027710 10.75
49850363605 10.75
5085036367312
51851027681 14.5
52850363786 17.5
53860903859 16.75
54851100513 14.75
55851027041 15.5
5685036381010
57851087216 15.5
58850684906 15.25
59850271148 14.25
6083434726 15.5
618510834169.75
62851087123 14
6383408252 13
6486090384819
 
Hint
n(number of student) a{(Average),(Average by Absent=9.75)} v{(Variance),(Variance by Absent=9.75)} f(number of failed student) b(number of absent student) m(maximum score) i(minimum score)
n(57) a{(14.23),(14.23)} v{(2.96),(2.96)} f(3) b(0) m(20) i(9.75)

'.Vertical bars chartVertical bars chart