Click Here to show/hide new changes:

Power Systems Analysis II (92-1)

  نكات جاري:
 • دانشجویان عزیز، نمرات اعلام شد و به همه 1.2 نمره هم ارفاق شد. لطفا اعتراضات خود را به gmail من بفرستید و در سایت دانشگاه اعتراض ننویسید. ممنون.
 • چند سؤال جدید به فصل 4 اضافه کردم که در فایل جزوه فصل 4 به نام 4-04.pdf است. برای دستیابی به این فایل جزوه فصل 4 که به صورت zip است را دانلود کنید و این فایل را بخوانید.
 • کلاسهای این هفته مورخ 1392/08/18 تا 1392/08/20 تشکیل نمی‌گردد.
 • کلاسهای این هفته من از تاریخ 1392/08/04 تا 1392/08/06 تشکیل نمی‌گردد.
 • با عرض معذرت بسیار، امتحانی که قرار شد هفته بعد بگیرم را حذف می‌کنم. افرادی که می‌خواهند جبران کنند با همان امتحان بعدی جبران کنند.
 • دانشجویان عزیز دقت فرمائید. این هفته امتحان اول گرفته می‌شود.
 • جزوه فصل دوم را مرتب کردم و همه جزوات ترمهای قبل و این ترم را با هم ترکیب کردم. دوباره آنرا دانلود کنید.
 • جزوه فصل اول را مرتب کردم و همه جزوات ترمهای قبل و این ترم را با هم ترکیب کردم. دوباره آنرا دانلود کنید.
 • جزوه جلسه 1392-07-06 و 1392-07-07 به جزوه فصل اول اضافه شد.
 • امتحانات شما از جزوه‌های ترم قبل و كتاب بررسی II دكتر عابدی می‌باشد. من تمامی جزوات ترمهای قبل را در پائین گذاشته‌ام. در بعضی جلسات در سر کلاس رفع اشکال کتاب دکتر عابدی است.
 • چند فایل شبیه‌سازی برای اطلاعات عمومی گذاشته‌ام که اگر شخصی خواست استفاده کند. این فایلها با Mathematica شبیه‌سازی شده و براي روش هاي گاوس-سايدل، نيوتن رافسون، خط بلند و فرورزونانس است که توانيد از اينجا دانلود کنيد.
 • كتاب مرجع براي اين درس كتاب دکتر عابدی است. عکس جلد این کتاب را می‌توانید از اينجا دانلود کنید.
 • لطفا براي ديدن روش نمره دادن اینجا کليک کنيد.
 • سرفصلها و زمان امتحانات و ليست پروژه‌ها در اين ترم به شرح زير است:
  سرفصل دروس و جلسات به شرح زير است:
  موضوع پیش‌نیاز پخش‌بار اتصال كوتاه متقارن اتصال كوتاه نامتقارن پايداري
  جزوات ترمهای قبل 1 2 3 4 5

  شماره امتحان امتحان 1 امتحان 2 امتحان 3 امتحان پایان‌ترم
  تاریخ 1392/07/20 1392/08/11 1392/09/09 1392/10/07
  ساعت 16:30 تا 16:45 16:30 تا 16:45 16:30 تا 16:45 09:00 تا 11:30
  مواد امتحان کل جزوه فصل اول
  27 صفحه اول جزوه فصل 2
  ادامه جزوه فصل دوم
  کل فصل سوم
  کل فصل چهارم مبحث 1: کل جزوه فصل اول و 27 صفحه اول جزوه فصل 2
  مبحث 2: ادامه جزوه فصل دوم و کل فصل سوم
  مبحث 3: کل فصل چهارم
  مبحث 4: کل فصل پنجم


Power Systems Analysis II (92-1)

RowName & FamilyIDFinal Grade: 4: 21
A0187213103118.5
A02882131028 13.55
A03882131032 15.12
A048821310359.99
A05882132002 20
A06882132004 17.75
A07882132007 16.18
A08882132018 14.08
A09892131002 10.92
A1089213100320
A11892131005 18.8
A12892131008 19.85
A13892131009 18.28
A1489213101220
A15892131013 11.98
A16892131018 19.85
A1789213102320
A1889213102520
A19892131026 17.75
A2089213102720
A21892131029 13.02
A2289213103320
A2392215100112
A24922151002 18.52
A25922151005 18.52
 
Hint
n(number of student) a{(Average),(Average by Absent=9.75)} v{(Variance),(Variance by Absent=9.75)} f(number of failed student) b(number of absent student) m(maximum score) i(minimum score)
n(25) a{(16.99),(16.99)} v{(3.26),(3.26)} f(1) b(0) m( 20) i(9.99)

'.Vertical bars chartVertical bars chart