Click Here to show/hide new changes:

Research Method (91-2)

  نكات جاري:
 • تصحیح ورقه‌ها تمام شد. فردا صبح بعنی صبح روز سه‌شنبه نمرات را برای آموزش می‌فرستم. هر کس اعتراض دارد تا امشب وقت است.
 • عجیب سخت شده تصحیح اوراق. 10 تا 10 تا دارم تصحیح می‌کنم و در سایت می‌گذارم. تمام که شد می فرستم برای آموزش.
 • در حال تصحیح اوراق هستم و نمرات را به ترتیب وارد می‌کنم. انشاءالله که تا امشب تمام شود. چون دانشکده دستور داده است نمرات زودتر معلوم شود.
 • نمرات شما روز جمعه مورخ 1392/04/07 شب اعلام می‌شود و صبح فردای آنروز به آموزش دانشگاه داده می‌شود. مهلت شکایت فقط همان شب است.
 • نمرات را تا شنبه شب اعلام می‌کنم و یکشنبه صبح به آموزش می‌‌دهم. فقط شنبه شب فرصت اعتراض دارید.
 • دانشجویان عزیز دقت فرمائید. از قسمت "ایده نو" تا "تحویل مدارک" در امتحان نمی‌آید ولی از "ترتيب بخشها و فصلهاي پايان‌نامه" در امتحان سؤال داده‌ام.
 • pdf سایت را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.
 • دقت شود که در امتحان حتی ممکن است پرسیده شود که "پاراگراف دوم فصل اول شامل چه مواردی می‌شود". به همین دلیل تمامی بخشها را کامل بخوانید.
 • امتحان پایان‌ترم (1392/03/12 ساعت 08:30) فقط از جملات نوشته شده در لینک پائین است. البته دقت شود که این مطالب هر روز کاملتر می‌شود. ملاک متنهای موجود در تاریخ 1392/02/31 است.
 • در این درس کلیه مطالب موجود در این لینک تدریس می‌شود.
 • نمره درس روش تحقیق بصورت امتحان کتبی و از مباحث گفته شده در بالا می‌باشد.

Research Method (91-2)

RowName & FamilyIDFinal Grade: 7: 21
A0191890000117
A0291089586714
A0391109122312
A0489096142015.5
A05900832513
A0690080609914.25
A0791125148219.5
A0891089136112
A09910856124
A1091111328417
A1191108334120
A1291059970912
A1391106471519
A1491108173619.25
A1591058499214.75
A1691107779012
A1791111285818.5
A1891085597714
A1990079720715
A2091085253717.75
A2191062470017
A2290086259615.5
A2391106906614.5
A2490126196514.5
A2591104857114.25
A2690126602018.5
A2791107565120
A2891104295020
A2991125295114.25
A3091083502112
A3190072584517.75
A3291107897916
A3391104132216.5
A3490087071912
A3591103516415.5
A3691059562116
A3791110056814.75
A3891109542120
A3991106464120
B0191084411414.25
B0290087785616.25
B0391104955316.5
B0491103214915.75
B0591107886819.5
B0691058423019.25
B0791110109012.5
B0891104343820
B0991107959817.5
B10910589451
B1191103491317
B1291108657617.75
B1391107363318
B1491103139118.75
B1591061909716.25
B1691104986219.25
B17911068203
B1891109965420
B1991108176219
B2091109997318.5
B2191105469714
B2291104605318
B2391104863220
B2491125404920
B2591105428018.75
B2691105465217
B2791109156918
B2891108319715
B2991089300717
B3091106109817.25
B3191106145716.25
B3290076168814.75
B3391107432018
B3491103500520
B3591126000220
B3691105141316.5
B3791108357717.25
B3891104263317.5
B3991125356520
B4091090613818.75
B4191087767215.75
B4291102526718
B4391062805020
C0191057873920
C0291103157218.5
C0391106337515.5
C04911041565
C0591108721617.5
C0691111122617.25
C0791104167719.5
C0891104339115.5
C0991059862717.5
C1091109711018
C1191104802412
C1291103157917.75
C1391108723019
C1491102130216.5
C1591103895916
C1691106495419.25
C1791105038618.5
C1891058053720
C1991089080614.75
C2091109980619
C2191103792920
C2291106006712
C2391111117514.25
C2491103629517.5
C2591108609820
C2691108930512.5
C2791200059920
C2890012100917.75
C2991102557618
C3091125212718
C3191106198620
C3291106916314.25
C3391111464020
C3491102608218
C3591106159514.25
C3690075784517.5
C3791102579115
C3891104276319.25
C3991110964919
C4091110592219.5
C4191087941419
C4291111483020
C4391083254214.5
C4491106055620
C4591103686120
D0191102914018.5
D0290078799116.5
 
Hint
n(number of student) a{(Average),(Average by Absent=9.75)} v{(Variance),(Variance by Absent=9.75)} f(number of failed student) b(number of absent student) m(maximum score) i(minimum score)
n(129) a{(17.13),(16.84)} v{(2.35),(2.74)} f(0) b(5) m(20) i(12)

'.Vertical bars chartVertical bars chart